14.dfs的剪枝策略練習---因數最多的數(未做)

題目: 分析: 求數n的因數個數:(1)先將數n分解成 質數冪次相乘的形式;(例如n=24,24 = 2^3 * 3^1)                               (2)再把各個冪次加1,相乘。結果即爲數n的因數個數 ((3+1)*(1+1)=8)
相關文章
相關標籤/搜索